BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Devlet Desteği ve Hibeler
AB Fonları ve Kullanım Koşulları

Avrupa Birliği Fonları & Kullanım Koşulları
Avrupa Birliği fonları, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edilmektedir. Hibe ve destekler bu kurumun internet sitesinde yayınlanmakta ve başvurular yine bu site üzerinden gerçekleştirilmektedir. http://www.mfib.gov.tr/
Devam eden hibe programlarını http://www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari/ internet adresinden takip edebilirsiniz.
Türkiye'nin 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı Programlar:
1) Erasmus+ Programı:
Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.
2) Ufuk 2020 Programı :
Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.
3) İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı :
Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.
4) Yaratıcı Avrupa Programı :
Kültür aktörlerinin yanı sıra medya başlığı altında sinema sektörüne de destek sağlanacaktır.
5) Fiscalis 2020 Programı :
Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.
6) Gümrükler 2020 Programı :
Programın amacı, gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.
7) İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı :
Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.

Avrupa Birliği fonları başvuru süreci, detaylı ve kapsamlı bir çalışma gerektirir. Bu konuda uzman bir danışmandan yardım almak, başvurunun daha etkin ve daha başarılı sonuçlanmasında size yardımcı olabilir.

AB fonlarından kimler, nasıl faydalanabilir? Fon talebi için izlenmesi gereken yol nedir?

AB Hibe programlarından faydalanmak için gereken çalışmalar şunlardır:

1- İşletmeniz Avrupa Birliği hibelerinden yararlanabilir mi?

Genelde hibe programlarından tüzel her kurum ve kuruluş faydalanabilir, fakat bazı programlar sadece belirli kurum ve kuruluşlara açılır. Örneğin “Bu programa sadece KOBİ’ler, dernekler, vakıflar, belediyeler müracaat edebilir.”

Bunun yanı sıra, programlara kesinlikle başvuramayacak işletmeler Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFIH) kaynaklarına göre aşağıdaki gibidir;
1. İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili kovuşturma konusu olanlar ya da ulusal mevzuatta veya yönetmelikte öngörülen benzer durumlarda olanlar,
2. Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suç işlemiş olanlar,
3. Görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıkları, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin haklı kabul edeceği herhangi bir yoldan ispat edilenler,
4. Bulundukları ülkenin, Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin bulunduğu ülkenin veya projenin uygulandığı ülkenin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,
5. Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Avrupa Birliği mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar;
6. AB bütçesinden finanse edilen bir satın alma prosedürüne veya diğer bir hibe yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,
7. Politik partiler ve bunlara bağlı yapılar hibeye başvuru için uygun değildir.
8. Bu hibe çağrısında bireysel ticari girişimler veya girişim grupları uygun başvuru sahipleri olarak değerlendirilmezler.
9. Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya hibe almaya hak kazanamazlar:
10. Çıkar ilişkisi içinde olanlar,
11. Teklif Çağrısına katılım koşulu olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,
12. Mevcut veya daha önceki Teklif Çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Merkezi Finans ve İhale Birimi’ni etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
Yukarıda (1), (3), (4), (6), (11) ve (12) maddelerinde belirtilen durumlarda, katılamama yasağı ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık süre için geçerlidir. (2) ve (5) maddelerinde belirtilen durumlarda katılamama yasağı kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık süre için geçerlidir.
Hibe almadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli husus, işletmenizin proje ile ilgili bir deneyime sahip olup olmamasıdır Özellikle; dernek, vakıf veya KOBİ gibi kurum ve kuruluşların aktif faaliyetlerde bulunarak tecrübe sahibi olması önemlidir.

2-Başvuru sahibi ve ortakların kapasitesi

İşletmeniz başvuru kriterlerine uygun ise, siz ve ortaklarınızın kurumsal ve finansal kapasitesinin durumu önemli hale gelir. İşletmenizin AB hibesini yönetecek kurumsal, finansal ve politik gücünün olması beklenir. Nasıl bankalar, teminatı olan kurumlara finansal gücüne göre kredi veriyorsa, Avrupa Birliği de kurumsal yapı ve son üç yılda yürüttüğünüz proje ve aktivite değerlerine göre hibe verir. AB hibeleri 5.000 avrodan başlar ve 50 milyon avroya kadar çıkabilir. Talep ettiğiniz rakamı bu çerçevede belirlemelisiniz.

3-Uygun Fon Programlarının tespiti

Avrupa Birliği, ülkemizin de kullanımına açık her yıl 400’e yakın hibe programı yayınlamaktadır. Bu programlar, araştırmadan çevreye, eğitimden gençliğe, genişlemeden güvenliğe, hukuktan istihdama, kültür, medyadan tarım ve hayvancılığa, sağlık, teknoloji vb. birçok farklı sektörün kullanımına açıktır. Ancak her hibe programının ayrı departmanı, yönetimi ve kurulları vardır. Bundan dolayı doğru programı tespit etmek ve uygun fona başvuruda bulunmak çok önemlidir.

4-Çağrıların takibi

Fon başvurusunun ilk adımı, proje çağrılarının tespit edilmesi ve bu çağrıya yönelik projelerin hazırlanmasıdır. Bu istekler yılın belirli dönemlerinde Teklif Çağrısı (Call for Proposal) adı altında yayınlanır. 500’ün üzerinde fon programı her yıl 5000’e yakın çağrı yayınlar. Bu çağrıları mevcut fon programlarının web sayfalarından talip edebilirsiniz. (http://www.ab-ilan.com/basvurusu-devam-eden-hibe-programlari/ )

5-Projenin belirlenmesi

Avrupa Birliği proje çağrılarında, talep edilen projelerin çerçeveleri net olarak belirlenmiştir. Projenizin hedeflerinin ve içeriğinin, çağrısı yapılan AB programının hedefleri ile uyumlu olması gerekir.

6-Kayıt, tanıtım ve ortaklık

Avrupa Birliği projelerinde ortaklık en kritik şartlardan birisidir. AB, istisnai durumlar hariç, gönderilen her projede genelde ortak ister. Bu ortaklar da genelde AB üye ülkelerden birinde veya birkaçında olmalıdır. Projelere ortak olmak veya projenize ortak bulmak, işletmenize maddi kazanç elde etmede ve uluslararası bir düzeye getirmede fayda sağlayabilir.

7-Araştırma

Projeyle ilgili verilerinizi kaynaklarla desteklemeniz çok önemlidir. Örneğin, İstanbul bölgesinde işsizlik sorununu ele alıyorsanız nüfus müdürlüğünden şehir nüfusunu, İş ve İşçi Bulma Kurumundan da işsizlik oranlarını almanız gerekmektedir. Sorunlarla ilgili verileri ilgili kaynaklardan toplamış olmanız ve gerçek verilerle hareket etmeniz önemlidir. AB irtibat ve yardım masaları ile veya varsa danışmanınız ile devamlı irtibat halinde olmanız bu süreci yürütmede gerekli olabilir. AB yardım masası, proje sunumuna 21 gün kala ve sonrası süreç içinde sizin programla ilgili sorularınıza yanıt vermez. Bundan dolayı program ile ilgili sorularınızı zaman kaybetmeden sormalısınız.

8-Proje yazımı

Proje yazmak detaylı ve kapsamlı bir süreçtir. Ab fon programları her proje için bir proje başvuru rehberi hazırlasa da, projeyi yazmak zorlu bir süreç olabilir. Öncelikle yabancı dil konusu büyük önem taşır. Çevrenizde ya da çalışanlarınız arasında projenizi yazacak birileri yoksa, profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
Proje yazımını ortaklarla birlikte paylaşmak, istenilenleri açık ve anlaşılır şekilde aktarmak, bütçede makul rakamlarda kalmak ve kaynağı doğrulanmış veriler kullanmak; dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardır.

9-Projenin iletilmesi

- Proje yazımında teklif çağrısı ile ilgili doğru “Hibe Başvuru Formu” kullanılmasına dikkat edilmelidir.
- Proje Türkçe yazılmışsa, proje özeti, bütçe ve mantıksal çerçeve İngilizcedir. Proje İngilizce yazılmışsa, proje özeti, bütçe ve mantıksal çerçeve Türkçedir.
- Proje, bir asıl ve iki suret olarak sunulur. İstenen tüm belgeleri içeren bir CD eklenir. Düzgün çalıştığından emin olmanız gerekir.
- Bazı projelerde AB tarafından belirtilen web siteleri üzerinden başvuru yapılır ve belge kopyaları da ayrıca iletilir. AB’nin her proje için ayrı yayınladığı rehberde bu süreçler açık olarak belirtilir.
- Her bir ortağın, ortaklık beyannamesini doldurup imzalaması gerekir. Bu beyannameleri de Başvuru Formuna ekleyin. Her bir iştirakçiden (eğer varsa) imzalı bir destek mektubu sunun ve bu mektupları da Başvuru Formuna ekleyin.
- Bütçe, talep edilen formatta ve avro cinsinden hazırlanmalı ve Başvuru Formuna eklenmelidir.
- Projeler için alınacak ekipman ve donanım, toplam uygun maliyetlerin % 20’sini geçmemelidir.
- Projeler için lokasyon maliyeti, toplam uygun maliyetlerin % 10’unu geçmemelidir.

10-Başvuru işlemlerinin takibi ve sonuçların duyurulması

Projenizi gönderdiğiniz birim sizden ek belge veya bilgi isteyebilir. İletişim için verdiğiniz mecraları sık sık kontrol etmeyi unutmamalısınız. Proje başvuruları yaklaşık 3 ay içerisinde olumlu/olumsuz sonuçlanır ve taraflara bildirilir. Projenin olumsuz sonuçlanması, işletmeniz adına daha sonra yapacağınız diğer başvurular için engel oluşturmaz.